Vivian Fine age 19, Courtesy of Scarecrow Press

Vivian Fine age 19
Courtesy of Scarecrow Press

 

Previous Photo

Next Photo

Return to Thumbnail Gallery